0
03134452700

معرفی استارتاپ استودیو پایرتس

استارتاپ استودیو پایرتس
  • استارتاپ استودیو پایرتس

دزدان دریایی برای ربودن فرصت های بازار گردشگری می‌جنگند.

این شعاری هست که در قسمت معرفی استارتاپ استودیو پایرتس به چشم میخوره.

پایرتس مدلی از یک واحد توسعه و شتابدهی سازمان جوان و خلاق در صنعت گردشگری است، کارخانه‌ای برای شکل‌گیری و رشد استارتاپ‌ها و تیم‌های خلاق و جسور!

  • معرفی پایرتس از زبان خودشان:

ﻣﺎ ﯾﮏ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ اﺳﺘﻮدﯾﻮ و ﻣﺪﻟﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﯽ در درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﻮآور ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻓﻨﺎوری ﻫﺴﺘﯿﻢ.و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ای اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻣﺴﯿﺮ رﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪ. و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺮﯾﮏ و ﯾﮏ ﺗﺴﻬﯿﻠﮕﺮ در ﮐﻨﺎر ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ و ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ورود ﺑﻪ دﻧﯿﺎی رو ﺑﻪ رﺷـﺪ ﺗﺠﺎرت ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را دارﻧﺪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.

  • ماموریت آنها چیست؟

ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاران ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ:

  • ﺑﺎ آدم ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺮ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺮی ﺗﯿﻢ ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
  • ﻣﺴﯿﺮ رﺷﺪ ﺗﺎ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮی ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
  • ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮ و ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﻪ و در ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ.

ناخدایان، هدایت‌گری سکان را در کشتی پایرتس به دریانوردان ماجراجو می‌سپارند. همراهی آن‌هاست که می‌تواند خطرات یک سفر ماجراجویانه را کاهش بدهد و فرصت پیشروی را برای دریانوردان بهتر فراهم کند. این از ادبیات گروه پایرتس هست که برای مخاطب جالبه!

  • ناخدایان اصلی:
  • حمیدرضا اشجع، موسس و مدیرمسئول مستربلیط

یه مدیر واقعی، تیز بین و نکته‌سنج، گاهی این نکته سنجیش باعث میشه انجام یک موضوع ساده کلی زمان ببره.

  • مرتضی یراقی، هم‌بنیانگذار و مدیر استارتاپ‌استودیو

همیشه روی عرشه میتونی ببینیش، یه آدم مسئولیت‌پذیر کار راه‌انداز و دوست‌داشتنی.

آنها ﺑﺮای ﭘﯿﻤﻮدن ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﻮﻟﺪ رﺳﯿﺪند و ﺣﺎﺿﺮند ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و داﻧﺶ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺎی ﺗﺠﺎری و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارند. وﺑﺮاﺳـﺎس اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﻣﺪل ﻫﺎی ﻫـﻤﮑﺎری اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و ﺧﺮوﺟﯽ آن ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺗﯿﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮ و ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

دسته‌بندی کلی:

استارتاپ‌ها

کسب‌و‌کار

بازاریابی

فناوری

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده − چهار =