0
09370261411
محتوای باشگاه مشاورین

باشگاه مشاورین شبکه پژوهش و فناوری اصفهان

مشاور - مدرس دکتر سید مسعود رجاییمشاور امور بازاریابی و فروش مشاور - مدرس مهندس محمد نورمحمدیمشاور امور مالی و مالیاتی مشاور - مدرس خانم زهرا عسگریمشاور امور بیمه تامین اجتماعی مشاور - مدرس سید رضا قاضی عسگرمشاور امور حقوقی ...