0
09370261411
محتوای توسعه سرمایه گذاری خطرپذیر

سرمایه‌گذاری خطر پذیر در اصفهان توسعه یابد

رییس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: سرمایه‌گذاری خطر پذیر باید در شهر اصفهان توسعه یابد تا از مهاجرت نخبگان و طبقه خلاق به دیگر شهرهای کشور جلوگیری شود. رییس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: سرمایه‌گذاری خطر ...