0
09370261411

پل های ارتباطی

محمد رضا کشانی

مهارت ها

مشاور سواد اطلاعاتی و مشاور پژوهشی در حوزه کارآفرینی 100
کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی 100