محتوای شبکه پژوهش

دوره آموزشی آنلاین توسعه مهارت‌های منتورینگ

دوره آموزشی آنلاین توسعه مهارت‌های منتورینگ ثبت نام https://www.youtube.com/watch?v=kB4U67tiQLA اهداف منتورینگ امکان توسعه مهارت‌های اساسی و ارزش‌های کلیدی به صورت جامع وکلان کمک به مخاطب که نگرانی های روزمره را برطرف کرده وپیدا کردن بهترین راه حل ممکن بهبود و ...
دوره آموزشی آنلاین کلیک (مدیریت حرفه‌ای دیجیتال)

دوره آموزشی آنلاین کلیک (مدیریت حرفه‌ای دیجیتال)

دوره آموزشی آنلاین کلیک (مدیریت حرفه‌ای دیجیتال) ثبت نام https://www.youtube.com/watch?v=kB4U67tiQLA گواهینامه دوره گواهینامه حضور دیجیتالی مدرسین دوره مهرداد رشیدی: مسئول واحد دیجیتال شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهانمحمد رضا شیخ بهایی: مدیر عامل آژانس دیجیتال مارکتینگ آوا تاجمحبوبه زارعی: نویسنده، ...
بزرگترین وبینار بین‌المللی کوچینگ کسب و کار

بزرگترین وبینار بین‌المللی کوچینگ کسب و کار

بزرگترین وبینار بین‌المللی کوچینگ کسب و کار ثبت نام https://www.youtube.com/watch?v=kB4U67tiQLA گواهینامه دوره گواهینامه حضور دیجیتالی مدرسین دوره مسیح جوادی: بنیانگذار مرکز بیزینس کوچینگ ایرانیاسر متحدین: تدوینگر استاندارد ملی آموزش کوچینگ کاوه وزیری: کوچ، منتور و مدرس مهارتهای کوچینگ تاریخ برگزاری ...