0
09370261411
محتوای سرمایه گذاران و صندوق ها

معرفی صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان

معرفی مختصر از مرکز صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان شرکت صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری استان اصفهان حسب مفاد ماده 100 برنامه سوم توسعه در نیمه دوم سال 84 تحت شماره 25662 با سرمایه 8 میلیارد ریال که 49%آن ...