0
03134452700
لیست مطالب
۱۳

آموزش علم اینترنت اشیا و کنترل آن ها از راه دور در طرح «توان ۷»

علاقمندان به کارآفرینی در حوزه فناوری های نوین می توانند در کارگاه «معرفی و بررسی اینترنت اشیا» (علم نوین ارتباطات اشیا در دنیای پیرامون خود ... علاقمندان به کارآفرینی در حوزه فناوری های نوین می توانند در کارگاه «معرفی و ...