0
09370261411
محتوای آموزش علم اینترنت اشیا و كنترل آن ها از راه دور

آموزش علم اینترنت اشیا و كنترل آن ها از راه دور در طرح «توان 7»

علاقمندان به کارآفرینی در حوزه فناوری های نوین می توانند در کارگاه «معرفی و بررسی اینترنت اشیا» (علم نوین ارتباطات اشیا در دنیای پیرامون خود ... علاقمندان به کارآفرینی در حوزه فناوری های نوین می توانند در کارگاه «معرفی و ...