0
03134452700
لیست مطالب
۱۱ – copy 1

۳۰۰ سفیر کارآفرینی هر ماه در اصفهان آموزش می بینند

هر ماه یك كارگروه از شهروندان اصفهانی در قالب گروه های 300 نفره، در فرایند آموزش سفیران توان 7 قرار می گیرند و آموزش می ... هر ماه یك كارگروه از شهروندان اصفهانی در قالب گروه های 300 نفره، در ...