0
09370261411
محتوای آموزش 300 سفیر کارآفرینی در اصفهان

300 سفیر کارآفرینی هر ماه در اصفهان آموزش می بینند

هر ماه یك كارگروه از شهروندان اصفهانی در قالب گروه های 300 نفره، در فرایند آموزش سفیران توان 7 قرار می گیرند و آموزش می ... هر ماه یك كارگروه از شهروندان اصفهانی در قالب گروه های 300 نفره، در ...