0
09370261411
محتوای انتقال طرح توان 7 به مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان

طرح «توان 7» به مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان می رود

طرح «توان 7» در مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان اجرایی می شود. در جلسه ای كه با حضور مدیر هماهنگی ادارات فرهنگی مناطق 15 گانه شهرداری در سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی انجام شد، مقرر گردید طرح آموزشی توان 7 ...