0
09370261411
محتوای اولویت بندی و مهارت تصمیم گیری
مدیریت زمان

آزمون سنجش میزان مدیریت

استفاده از ۲۴ ساعت در روز می‌تواند بزرگترین موفقیت شما در زندگی باشد. سعی کنید که برای زمان‌هایی که بیکار هستید نیز فعالیتی را برای خود تعریف کنید. این کار می‌تواند باعث گشوده بودن ذهن شما و پیشرفتتان در مسیر زندگی شود.