0
03134452700
لیست مطالب
۱۸

اصفهان پتانسیل بالایی برای فعالیت شتابدهنده ها دارد

مدیرعامل شتابدهنده اکسل اصفهان گفت: در تهران شتابدهنده و حامی مالی برای شرکت های نوپای مبتنی بر فناوری زیاد است اما در استان ها نه ... مدیرعامل شتابدهنده اکسل اصفهان گفت: در تهران شتابدهنده و حامی مالی برای شرکت های ...