0
09370261411
محتوای پرسشنامه سنجش میزان مدیریت زمان
مدیریت زمان

آزمون سنجش میزان مدیریت

استفاده از ۲۴ ساعت در روز می‌تواند بزرگترین موفقیت شما در زندگی باشد. سعی کنید که برای زمان‌هایی که بیکار هستید نیز فعالیتی را برای خود تعریف کنید. این کار می‌تواند باعث گشوده بودن ذهن شما و پیشرفتتان در مسیر زندگی شود.