0
09370261411
محتوای کارگاه آشنایی با سیستم کشت هیدروپونیک

كارگاه آشنایی با سیستم كشت هیدروپونیك برگزار می شود

کارگاه آشنایی با سیستم کشت هیدروپونیک (کشت بدون خاک) سه شنبه ۲ بهمن ماه ساعت ۱۴ تا ۱۷:۳۰ در محل خیابان باغ گلدسته، کتابخانه ... کارگاه آشنایی با سیستم کشت هیدروپونیک (کشت بدون خاک) سه شنبه ۲ بهمن ماه ساعت ...