0
09370261411
محتوای کارگاه دوره مقدماتی انعقاد قراردادهای تجاری

کارگاه دوره مقدماتی انعقاد قراردادهای تجاری برگزار می گردد

کارگاه دوره مقدماتی انعقاد قراردادهای تجاری برگزار می گردد. شرکت کنندگان در این کارگاه با مفاهیم حقوق قراردادها و قراردادهای تجاری، شرایط عمومی انعقاد قراردادها ... کارگاه دوره مقدماتی انعقاد قراردادهای تجاری برگزار می گردد. شرکت کنندگان در این کارگاه ...