0
03134452700
لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

کارگاه دوره مقدماتی انعقاد قراردادهای تجاری برگزار می گردد

کارگاه دوره مقدماتی انعقاد قراردادهای تجاری برگزار می گردد. شرکت کنندگان در این کارگاه با مفاهیم حقوق قراردادها و قراردادهای تجاری، شرایط عمومی انعقاد قراردادها ... کارگاه دوره مقدماتی انعقاد قراردادهای تجاری برگزار می گردد. شرکت کنندگان در این کارگاه ...