0
03134452700
لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

کارگاه مقدماتی ضرورت مدیریت هوشمند در کسب و کار برگزار می شود

کارگاه مقدماتی ضرورت مدیریت هوشمند در کسب و کار با هدف ارائه اطلاعات در مورد سازماندهی شرکت­ها و کسب و کارهای نوین با ابزارهای ... کارگاه مقدماتی ضرورت مدیریت هوشمند در کسب و کار با هدف ارائه اطلاعات در مورد ...