0
09370261411

پل های ارتباطی

الهام شجاعی ارانی

  • مخترع و عضو کانون نخبگان جوان
  • مدیر مسئول و سردبیر فصلنامه علمی نانوتک
  • مدرس حوزه توسعه فردی
  • مدرس حوزه کارآفرینی و کسب و کار