0
09370261411

پل های ارتباطی

دکتر امین ابوعطا

مدرس و مشاور حوزه های تحول فردی و کارآفرینی

مجری باشگاه کارآفرینی نوجوان در استان اصفهان از طرف دفتر توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار

موسس و مدیر عامل مدرسه کسب و کار و خدمات کارآفرینی نوآفرینان امین

مولف کتاب نوجوان کار آفرین

طراح دوره های TEENS MBA