0
09370261411

پل های ارتباطی

نفیسه قائدیها

  • کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی
  • مدرس و مشاور کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک