0
09370261411

پل های ارتباطی

نهال مموئی

دارای مدارک ICDL و آمادگی شغلی از فنی و حرفه ای

سابقه ۱۰ سال کار در آموزشگاه های شایان کامپیوتر-پرواز(فرصت برابر)اساتید شایسته-صفریک-نوآفرینان امین